Ontwikkelingsschets 2010

In het Schelde-estuarium zijn veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid van groot belang. Daarom hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering een Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium vastgesteld. Deze Ontwikkelingsschets geeft op strategisch niveau aan, welke projecten en maatregelen moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de Schelde in 2010 veilig, toegankelijk en natuurlijk is. De Vlaams-Nederlandse Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes) heeft de schets voorbereid.

Met de realisatie van de projecten en maatregelen wordt nu begonnen. Daarvoor is een nieuwe projectdirectie ingesteld:de Projectdirectie uitvoering ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes2010), wederom een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse en Nederlandse regering. De projectdirectie zal ervoor zorgen dat de samenhang tussen de projecten en de voortgang in de uitvoering gewaarborgd blijven.

De ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voorstellen voor besluiten’ is een ambtelijk rapport, met voorstellen voor verbetering van de veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid van de havens en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium. Deze voorstellen zijn gebaseerd op resultaten van onderzoek en nader overleg met betrokken partijen. Met de uitvoering van de voorgestelde besluiten wordt het Streefbeeld 2030 van de Langetermijnvisie een eerste stap dichterbij gebracht.

In de periode 15 september – 15 oktober worden alle betrokkenen uitgenodigd om in te spreken op deze ‘voorstellen voor besluiten’. Mede op basis van de inspraakreacties zullen de bewindslieden volgens de planning in december bekend maken welke besluiten zij nemen.

Fysische en ecologische kennis en modellen

Ten behoeve van de besluiten in de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010) is een Strategische Milieueffectrapportage (SMER) opgesteld. Binnenkort starten de onderzoeken voor een Milieueffectrapportage (MER) op projectniveau voor het project Verruiming van de vaargeul. Aan het RIKZ is gevraagd om, onafhankelijk van de uitvoering van de komende onderzoeken, aan te geven wat de stand van zaken is rond de beschikbaarheid en kwaliteit van de (systeem)kennis van hydrodynamica, (geo)morfologie en estuariene ecologie. Het rapport is voorgelegd aan een groep externe deskundigen voor aanvullingen en commentaar. Dit rapport zal als ijkpunt dienen voor de wetenschappelijke kennis en de beschikbaarheid van voorspellingsmodellen voor het Schelde-estuarium.

Posted Under: Geen categorie

Post By admin (7 Posts)

Sorry, Comments Are Closed