ICT en Zorg

“Geen twee leerlingen zijn dezelfde, hebben dezelfde talenten en dezelfde onderwijsbehoeften. Ook de onderwijsstructuren zijn complex en de scholen verscheiden” (Discussienota leerzorg in het onderwijs – december 2005).

Scholen hebben een verschillende beginsituatie, maar voor alle scholen geldt dat ze verantwoordelijk zijn voor het realiseren van gelijke kansen en het zorgbreed werken. Binnen zorgbeleid zijn de verschillende taken van het team niet te scheiden maar wel te onderscheiden én in optimale omstandigheden spelen ze voortdurend op elkaar in.

De leerkracht is dé ankerfiguur van het zorgbeleid. Dat ICT voor de leerkracht een meerwaarde kan betekenen, lijkt vanzelfsprekend. Zo kan ICT als preventief, remediërend,
compenserend of dispenserend leermiddel ingeschakeld worden.

Met dit project proberen we op de eerste plaats op zoek te gaan naar die specifieke hulpvragen die de leerkracht op zijn niveau stelt. Die hulpvragen kunnen gaan over didactische knelpunten maar evenzeer over het werken met kinderen die extra zorg verdienen. Vanuit die diagnostische vragen worden tools aangereikt die ondersteunend kunnen werken in de klaspraktijk. Door deze aanpak proberen we het gewicht te leggen bij de leerkracht. Vanuit zijn perceptie komen we tot een afgebakende en objectieve probleemstelling om daaraan verdere acties te koppelen die voor de leerkracht inpasbaar én haalbaar zijn.

Die tools kunnen bestaan uit freeware en betalende software, documenten, websites die reeds voor handen zijn, maar evenzeer uit nieuw ontwikkeld materiaal.

Dit alles verzamelen, ordenen en didactiseren we in een digitale ZORG-O-THEEK (zorg-o-theek).
Een mogelijk antwoord op heel wat zorgvragen!