Visie op ICT-gebruik en visieontwikkeling

In de nieuwe beleidsprioriteiten van de Minister van Onderwijs vormt de ontwikkeling van een beleidsvisie m.b.t. het ICT-gebruik in de klaspraktijk een actuele beleidsprioriteit. REN-Vlaanderen speelt hier via de themawerking op in, door de bestaande expertise inzake ‘ICT-beleid’ te bundelen voor de organisatie van een studiedag, de ontwikkeling en disseminatie van materiaal en daarbij aansluitend de organisatie van specifieke nascholingen m.b.t. dit thema. Hierbij is het – zoals verder beschreven – geenszins de bedoeling één visie voorop te stellen, dit is niet de opdracht van REN-Vlaanderen. Wij willen enkel de scholen ondersteunen bij de uitwerking van de eigen plannen.

De studiedag richt zich tot directies van scholen, ICT-coördinatoren en schoolteams. Hier wordt dieper ingegaan op wat een ICT-beleidsplan precies inhoudt en hoe dit te realiseren. Daarnaast worden een aantal praktijkvoorbeelden belicht aan de hand van getuigenissen en de voorstelling van een concreet stappenplan.

Het doel van de materiaalontwikkeling bestaat erin scholen een concreet instrument te bieden om een ICT-beleidsplan uit te werken op maat van de school. Dit plan omvat een beschrijving van de overkoepelende visie van de school op de rol van ICT voor het leren en onderwijzen, waarbij men de actuele versus de wenselijke situatie in kaart gaat brengen zowel voor wat betreft de ICT-uitrusting als voor het ICT-curriculum. Aan de hand van de antwoorden op een ICT-implementatie-checklist bekomt men een overzicht van de wenselijke acties gericht op een verdere ICT-professionalisering van het schoolteam en kan men afspraken maken over de organisatie van de ICT-werking op school, eventueel via werkvormen die via een ICT-leerlijn worden uitgetekend in de tijd.

Het nascholingsaanbod zal hierbij aansluiten door een vorm van trajectbegeleiding te voorzien voor scholen die gebruik wensen te maken van het ontwikkelde instrument, dit in het licht van de ICT-eindtermen. Daarnaast zullen ook bredere aspecten die betrekking hebben op het thema ‘visie’ aan bod komen.